ALGEMENE VOORWAARDEN

artikel 1. Algemeen

sub 1.1 De algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

V.O.F. Dutch Inflatable, onder de naam handelend Dutch Inflatable, hierna genoemd

“Dutch Inflatable” en de kopen opdrachtgever, hierna genoemd; “klant”.

sub 1.2

Veranderingen dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van deze algemene voorwaarden dan wel van de overeenkoms binden Dutch Inflatable alleen indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

sub 1.3

De toepassing van inkoop- of andere voorwaarden van de zijde van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

sub 1.4

Indien Dutch Inflatable een overeenkomst heeft gesloten met een klant die bestaat uit meerdere

(rechts)personen of ondernemingen, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van de verplichtingen jegens de met Dutch Inflatable gesloten overeenkomst.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst.

sub 2.1

Alle door Dutch Inflatable gedane aanbiedingen -alsmede afbeeldingen opgaven van capaciteiten, tekeningen, specificaties, schema’s, prijslijsten, materiaallijsten en overige documentatie zijn geheel vrijblijvend. Een overeenskomst tussen klant en Dutch Inflatable komt slechts tot stand wanneer deze door dutch Inflatable is aanvaard.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

sub 3.1

Vermelde prijzen van Dutch Inflatable in ondermeer prijslijsten en advertenties zijn exclucief BTW

en geldig voor levering in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

sub 3.2

Dutch Inflatable zal per omgaande aan de klant een mededeling doen, wanneer de klant een aanvraag doet tegen een ander vermelde prijs dan die welke op de website staat, welke prijs inmiddels is verhoogd, danwel onjuist blijkt te zijn. Indien niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, danwel hij de geleverde zaken ingebruik neemt, wordt geacht dat de klant met de aldus medegedeelde prijs instemt.

sub 3.3

Betalingen door de klant dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

Bij retourneren binnen de proefperiode van 30 dagen na aflevering van zaken door klant en voorzover deze betrekking hebben op reeds betaalde facturen, worden gecrediteerd. Dutch Inflatable behoud zich het recht voor, voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een order (aanbetaling/vooruitbetaling).

sub 3.4

Bij niet of niet tijdige nakomen van de betalingsverplichting is de klant van rechtwege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.De klant is dan aan Dutch Inflatable de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na aanmaning van de klant waarin een termijn wordt gesteld, uitblijft, is Dutch Inflatable gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten verband houdende met de incassering, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen en de naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn aan Dutch

Inflatable verschuldigd, door klant. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

sub 3.5

Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in 3.3, voldaan dienen te worden.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud.

sub 4.1

Dutch Inflatable behoudt zich het eigendom voor, van alle aan de klant geleverde zaken, zolang de klant niet volledig heeft niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst waaronder Dutch Inflatable zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van Dutch Inflatable op de klant wegen niet-nakoming door de klant van die overeenkomst. De klant is verplicht Dutch Inflatable onverwijld in kennis te stellen, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

Artikel 5 Afleveringen

sub 5.1

De op de website vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indiende afleverinstermijn wordt overschreden is Dutch Inflatable pas in verzuim na ee schriftelijke ingebrekestelling door de klant waarbij Dutch Inflatable een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst dan alsnog na te komen.

Artikel 6 Reclame en inspectie

sub 6.1
De klant dient overwijld, nadat Dutch Inflatable zaken geleverd heeft, deze te inspecteren.Klachten omtrent ontbrekende c.q.niet bestelde zaken dienen schriftelijk of telefonisch te worden gemeld.Alsdan dient de klant binnen 24uur na aflevering de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk of telefonisch tevens gemotiveerd worden gemeld. De klant dient Dutch Inflatable in de gelegenheid te stellen naar aanleiding van de klacht een onderzoek in te stellen. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant terzake. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen, tekeningen specificaties, opgaven van capaciteiten, schema’s en overige documentatie.

sub 6.2

Retourzendingen buiten de proefperiode van 30 dagen na aflevering zijn niet toegestaan, mits Dutch Inflatable hier voorafgaande uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. In het geval geleverde zaken worden teruggenomen, worden deze in beginsel door Dutch Inflatable opgehaald vanaf de plaats waar de zaken zijn afgeleverd of op een door de klant aan te geven plaats (na overleg) binnen Nederland.

sub 6.3

Gratis artikelen verkregen bij aankoop van een geretourneerd artikel worden tevens teruggenomen. Dit geldt tevens als het aangegeven minimale orderbedrag niet meer behaald wordt nadat de retouren in mindering zijn gebracht.

Artikel 7 Garanties

sub7.1

Tenzij anders vermeld, geldt voor alle geleverde zaken met uitzondering van skytubes een garantietermijn van één jaar. De garantie omvat het gedurende de garantietermijn vervangen, of naar keuze van Dutch Inflatable, naar beste vermogen herstellen van eventuele materiaal-en/of fabricagefouten in de geleverde zaken. Een omschrijving van deze fouten dienen binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven en aangemeld te zijn bij Dutch Inflatable. In plaats van de geleverde zaak te herstellen of te vervangen, behoud Dutch Inflatable zich het recht voor de koopprijs te retourneren.

sub 7.2

De garantie verplichting vervalt indien gebreken in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelingen van de klant, zoals foutieve opslag, ondeugdelijke verpakking transport, onjuist onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken zoals brand-waterschade ect. Tevens vervalt de garantieverplichting in geval van ontbreken van serienummers, of indien de klant zonder toestemming van Dutch Inflatable wijzigingen in zaken, of in de onderdelen die door Dutch Inflatable in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Dutch Inflatable gemaakte kosten, waaronder onderzoeks- en transportkosten kunnen in hierboven genoemde gevallen, tegen de alsdan bij Dutch Inflatable geldende tarieven aan klant in rekening worden gebracht.

sub 7.3

Aanspraken op garantie gelden niet gedurende de periode dat de klant niet, niet geheel dan wel niet tijdig aan één of meer verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan.

sub 7.4

Kosten en werkzaamheden, waaronder kosten van herstel, buiten het kader van deze garantieregeling, zullen door Dutch Inflatable aan de klant in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

sub 7.5

Op reparaties buiten de garantietermijn wordt 3 maanden garantie verleend. Reparaties binnen deze termijn van 3 maanden geven geen recht op een nieuwe garantietermijn.

Artikel 8. Overdracht van rechten en verplichtingen.

sub 8.1

De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toesteming van Dutch Inflatable.

sub 8.2

Dutch Inflatable is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

sub 9.1

Dutch Inflatable is jegens de klant slecht aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.

sub 9.2

In geval van een aan Dutch Inflatable toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overenkomst, is Dutch Inflatable uitsluitend aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende directe schade, mits Dutch Inflatable eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij Dutch Inflatable een redelijke termijn wordt gegund om alsnog naan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; schade aan geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van klant en personenschade.

Sub 9.3

De totale aansprakelijkheid van Dutch Inflatable wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan Dutch Inflatable voor de betreffende zaak betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomden.

De vergoeding zal niet meer dan EUR 300,- bedragen terzijde door Dutch Inflatable afgesloten verzekering een hoger bedrag uitkeert.

sub 9.4

Dutch Inflatable is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 Intellectuele eigendom.

sub 10.1

De aan de klant verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Inflatable, geheel noch gedeeltelijk door de klant worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

Artikel 11 Overmacht

sub 11.1

Onder overmacht van Duch Inflatable wordt mede verstaan, tekortkomingen van toeleveranciers, postorder bedrijven van Dutch Inflatable en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Dutch Inflatable liggen.

sub 11.2

In geval van overnacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht befroept voor de periode van de overmacht opgeschort. De klant is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vat staat dat de nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te doen ontbinden.

Artikel 12 Ontbinding.

sub 12.1

Ieder der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, ingeval dat; de werderpartij in staat van fallissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijked personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrij beschikking over zijn vermogen verliest, de onderneming van de wederpartij wordt beëindigd of geliquideerd.

sub 12.2

Voorafgaand aan de ontbinding worden gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13 Export

sub 13.1

Bij export van zaken door de klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De klant vrijwaart Dutch Inflatable van alle aanspraken van derden die verband houden met aan de klant toe te rekenen overtredingen van de toepassing zijnde exportbepalingen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenregeling.

sub 14.1

Alle uit de door Dutch Inflatable gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen klant en Dutch Inflatable zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan een rechter, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

sub 14.2

Op alle overeenkomsten tussen Dutch Inflatable en de klant is UITSLUITEND Nederlands recht van toepassing.

Skytube, skydancer, aircylinder en andere opblaasbare reclame of feestobjecten zijn verkrijgbaar bij Dutchinflatable. Tevredenheid, garantie en kwaliteit zijn de hoofdlijnen van Dutchinflatable.nl. Wij leveren de skydancer, skytube, aircylinder en overige reclame of feestobjecten in hoogwaardige kwaliteit. Wij streven erna om uw bestelling binnen 24 uur te leveren. Dutchinflatable.nl maakt elke skytube, skydancer, aircylinder, reclame object, Sarah, Abraham, finishboog of welke andere inflatable geheel voor u opmaat. Het kenmerk van www.dutchinflatable.nl is de goede service en kwaliteit.

Bij ons bent u aan het juiste adres om voor uw bedrijf de ideale blikvanger of luchtbuis te bestellen. Een logo of full color print op uw skytube, skydancer of aircylinder drukken is geen probleem. Kortom alles is mogelijk bij Dutch inflatable. Vraag vrijblijvend naar informatie over onze producten. Uiteraard kunt u ons ook bellen voor een afspraak.

Nieuwe bij dutchinflatable is de aanbiedingset Skytube en de Aircylinder met LED verlichting in meer dan 500 in 1 kleuren. Ook bieden wij skytubes en skydancers aan welke geheel zijn gemaakt in de kleuren van u bedrijf of op uw verzoek. Denk bijvoorbeeld aan een skytube, airdancer of aircylinder in de kleuren rood / wit / blauw of meerdere kleuren in elkaar gedraaid. Kortom Dutchinflatable blijft zoeken naar steeds nieuwe mogelijkheden om zo aan de behoefte van de klant te voldoen.
Onze skytubes zijn leverbaar in verschillende maten en kleuren. Zo zijn onze skytubes leverbaar in de maten 6, 7 en 8 meter.
De skytubes van dutchinflatable.nl zijn o.a. leverbaar in de kleuren geel, grijs, zwart, wit, donkerblauw, groen, paars, lichtblauw, lichtgroen, roze, oranje en rood. Tevens kunt u bij ons de skytube ook in uw eigen kleur code laten maken.

De skytubes, skydancers, aircylinders, finishbogen of reclameobjecten van dutchinflatable.nl is gemaakt van een hoogwaardige stof. Onze kwaliteit ligt hoog omdat we gebruik maken van speciale fabricatie technieken, zodat onze tube extra sterk zijn en de kleur langer goed blijft in weer en wind.
Zo zijn de naden van onze sky tubes dubbel gestikt en heeft de stof een extra coating waardoor de skytube langer zijn eigen kleur behoud in de vele zon.

Uw eigen logo of tekst op een skytube, skydancer of aircylinder?
Ook dit is mogelijk bij dutchinflatable.nl! Dit kunt u zowel online bij bestelling aangeven of telefonisch bespreken met onze verkoop medewerkers.
Over het aanleveren van de gewenste tekst of logo krijgt u van ons na het plaatsen van de bestelling verdere instructies.

Een skytube, skydancer of aircylinder wordt gebruikt om de aandacht te treken en indruk te maken op uw klanten en of gasten! Met een skytube, skydancer, finishboog of aircylinder trekt u de aandacht van klanten of gasten al op honderden meters.

Een must have bij:
✓ Evenementen
✓ Beurzen
✓ Opening
✓ Stuntverkoop
✓ Feest
✓ Bijzondere aangelegenheid
✓ Reclameobject

Een skytube wordt vaak ook genoemd:
Tube, Sky tube, sky dancer, aircylinder, inflatable, inflatable tube, Eye catcher, Promo materiaal.