VOORBEELDEN

Indien niet anders vermeld, geldt voor alle geleverde zaken met uitzondering van skytubes een garantietermijn van een jaar. De garantie omvat het gedurende de garantietermijn vervangen, of naar keuze van Dutch Inflatable, naar beste vermogen herstellen van eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde zaken, indien deze fouten binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven bij Dutch Inflatable zijn aangemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Dutch Inflatable. In plaats van de geleverde zaak te herstellen of te vervangen kan Dutch Inflatable kiezen voor teruggave van de koopprijs.

De garantieverplichting vervalt indien gebreken in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelingen van de klant, zoals foutieve opslag, transport in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken zoals brand- en waterschade. Voorts vervalt de garantieverplichting in geval van het ontbreken van serienummers, of indien de klant zonder toestemming van Dutch Inflatable wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door Dutch Inflatable in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Dutch Inflatable gemaakte kosten, waaronder onderzoeks- en transportkosten kunnen in de hierboven genoemde gevallen tegen de alsdan bij Dutch Inflatable geldende tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.

De aanspraak op garantie geldt niet gedurende de periode dat de klant niet, niet geheel dan wel niet tijdig aan een of meer verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan.

Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel, buiten het kader van deze garantie zullen door Dutch Inflatable aan de klant in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

Indien zaken worden gerepareerd buiten de garantietermijn wordt op deze reparaties een garantie van 3 maanden verleend. Reparaties binnen deze termijn van 3 maanden geven geen recht op een nieuwe garantietermijn.

De voor herstel krachtens de garantie in aanmerking komende zaken kunnen op verzoek van de klant kostenloos naar Dutch Inflatable Nederland gestuurd worden. Het verzoek van de klant dient vergezeld te gaan van een schriftelijke en duidelijke klachtenomschrijving en een kopie van de aankoopfactuur.

Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Dutch Inflatable geen enkele garantie, direct dan wel indirect, op de geleverde zaken verleend.